nl /fr

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
ONLINE B@KERY

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden beheersen exclusief alle overeenkomsten tussen de klant en de NV LA LORRAINE BAKERY GROUP, met vennootschapzetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, BTW 412.382.632, RPR Dendermonde, tel: +32 54 318 200, fax: +32 54 326 785 of de met haar rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden dochtervennootschappen (hierna “LLBG”) voor wat betreft de bestellingen van, al dan niet gepersonaliseerde, taarten onder het merk “La Lorraine Online B@kery”.

Enige afwijkende voorwaarden, bedingen of andere vermeldingen op bestelbonnen, orderbevestigingen, briefwisseling of andere documenten uitgaande van de klant zijn zonder enige waarde en worden door LLBG uitdrukkelijk niet aanvaard, ook indien uitvoering aan de bestelling wordt gegeven.
Iedere bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van onderhavige algemene voorwaarden en de gebeurlijke bijzondere voorwaarden.
Het feit dat LLBG zich op een welbepaald moment niet beroept op één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een gehele of gedeeltelijke verzaking van LLBG om zich in de toekomst nog op deze algemene voorwaarden te beroepen.

2. Offertes en bestellingen

De klant beschikt NIET over het recht om van de aankoop af te zien.
Alle opgaven van LLBG van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen, tekeningen, verstrekte afbeeldingen, voorraadlijsten, kleuren, catalogi of andere aanduidingen van producten zijn steeds met zorg gedaan. LLBG kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, kleuren, foto’s of modellen zijn dan ook slechts aanduidingen van de betreffende producten en binden LLBG niet.
De klant dient op alle bestelbonnen of bij alle bestellingen, zijn naam, voornaam, domicilieadres, emailadres en gsm-nummer te vermelden, alsmede de juiste beschrijving van de door hem bestelde goederen, de gewenste leveringstermijn en het winkelpunt waarin de bestelling door de klant zal worden afgehaald op de gewenste afhaaldatum.
De klant geeft uitdrukkelijk toelating aan LLBG om hem op het doorgegeven telefoonnummer te contacteren om de waarachtigheid van de bestelling te controleren of om onduidelijkheden in de bestelling of problemen met de levering te bespreken.

3. Intellectuele eigendomsrechten

De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aangedragen foto’s, portretten, beelden en/of tekstelementen en garandeert LLBG dat realisatie van de opdracht in overeenstemming met het verzoek van de klant geen inbreuk maakt op de portret- en/of persoonlijkheidsrechten van derden, intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder merken, tekeningen en modellen en auteursrechten) noch anderszins op enige wijze onrechtmatig is jegens derden, dan wel dat de klant over de vereiste toestemming beschikt voor de realisatie van de opdracht. De klant zal LLBG vrijwaren tegen en schadeloos houden voor elke aanspraak, financieel of anderszins, van derden die ontstaan als gevolg van, of die verband houden met, een werkelijke of vermeende schending van deze garantie, inclusief de kosten verbonden aan gerechtelijke procedures en de bijstand van raadslieden. LLBG behoudt zich het recht voor om te allen tijde een bestelling te weigeren, zonder enige schadevergoeding, indien zij van oordeel is dat een inbreuk wordt gepleegd of kan worden gepleegd op de portret- en/of persoonlijkheidsrechten van derden, intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder merken, tekeningen en modellen en auteursrechten), anderszins op enige wijze onrechtmatig is jegens derden of in strijd is met de openbare orde en goede zeden”.

4. Prijzen en betalingen

Alle prijzen van LLBG zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW.
Alle bestelde producten zijn integraal door de klant in het winkelpunt betaalbaar op de gevraagde leverdatum van de goederen.
Het te betalen totaalbedrag wordt voor betalingen in speciën afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent.

5. Leveringen

Iedere bestelling wordt door LLBG op het door de klant ingegeven winkelpunt en leverdatum voor 12:00 uur ’s middags geleverd. Vertraging in de levering kan echter geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding of opschorting van de overeenkomst of weigering tot in ontvangstneming van de bestelde producten.
De door de klant ingegeven afhaaldatum van een bestelling bedraagt minimaal drie werkdagen volgend op de dag van bestelling. Leveringen geschieden enkel tijdens de openingsuren van het doorgegeven winkelpunt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant na te gaan of het winkelpunt op het gevraagde afhaalmoment open is.
De klant heeft de verplichting zijn bestelling in het opgegeven winkelpunt op de doorgegeven leverdatum af te halen en te betalen. Iedere bestelling blijft beschikbaar tot ten laatste 24 uur na het bij de reservatie overeengekomen afhaalmoment. LLBG kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of –afwijkingen van de koopwaar, ingeval van afhaling later dan de gevraagde leverdatum in het winkelpunt.
Indien de klant de producten niet afhaalt of weigert in ontvangst te nemen of te betalen, zal hij automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. LLBG is in dat geval gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen of de producten aan een derde partij te verkopen. De klant blijft in voorkomend geval de integrale koopsom, vermeerderd met rente en kosten als schadevergoeding verschuldigd.

6. Gebreken en garantie

De klant is verplicht de producten onmiddellijk bij ontvangst te controleren. De niet-conformiteit van de geleverde producten, de zichtbare gebreken en eventuele schade dient op straffe van verval onmiddellijk bij de in ontvangstneming van de producten schriftelijk op het ontvangstdocument in het winkelpunt te worden gemeld, bij gebreke waarvan de producten van rechtswege als conform worden beschouwd. De betaling van de geleverde goederen impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

De klant dient LLBG uiterlijk vóór 12:00 uur ’s middags de dag na afhaling per fax of per e-mail in kennis te stellen van elk kwaliteitsgebrek (verborgen gebrek) met opgave van het gebrek, bij gebreke waarvan de producten als kwalitatief goedgekeurd en aanvaard door de klant worden beschouwd. Ingeval van betwisting omtrent de kwaliteit van de geleverde producten, staat de klant er voor in om de betwiste producten koel te bewaren en de eerstvolgende kalenderdag terug aan LLBG of het winkelpunt te bezorgen. Indien de producten niet door de klant bewaard en aan LLBG of het winkelpunt overhandigd worden, zal de klacht als niet bestaande worden beschouwd en geen recht geven tot schadevergoeding of enige vervangleveringen.
De aansprakelijkheid van LLBG is beperkt tot het vervangen van de gebrekkige producten. De schade kan maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van de gebrekkige producten. Geen andere directe of indirecte schade van de klant of een derde komt in aanmerking voor enige vergoeding.

Elke aansprakelijkheid van LLBG is uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de fout of nalatigheid van de klant of een derde.
Gebrekkige producten kunnen slechts worden teruggestuurd na schriftelijk akkoord van LLBG. De verzending gebeurt steeds op kosten en risico van de klant. De teruggenomen producten blijven echter voor risico van de klant. Het in ontvangst nemen van de door de klant terugbezorgde producten houdt geen erkenning in van welke door LLBG eventueel gestelde fout of tekortkoming.

7. Overmacht

LLBG is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van LLBG onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in alle redelijkheid niet van LLBG kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

8. Persoonsgegevens

LLBG verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een (bestel)formulier, of het verzenden van een e-mail geeft de klant LLBG toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van LLBG met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post of e-mail. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de klantendienst op info@lalorraine.be.
Uw elektronische contactgegevens kunnen door LLBG worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Echter is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer LLBG elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U hebt eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de klantendienst.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om tot uw gegevens toegang te krijgen en ze te wijzigen. Richt uw schriftelijke aanvraag aan LLBG NV, Dienst Marketing, Elisabethlaan 143, B-9400 Ninove of via e-mail aan info@lalorraine.be.

9. Nietigheid

De nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dit geval zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen omtrent de bepalingen van deze algemene voorwaarden teneinde hetzelfde economische evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de Partijen bij deze algemene te vrijwaren in het geval dat de nietige bepaling geldig of afdwingbaar was geweest.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is exclusief van toepassing op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten. Alle geschillen met betrekking tot de verkopen tussen LLBG en de klant behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde.

Ik bestel voor de eerste keer bij La Lorraine

Vul hier uw gegevens in om u te registreren

  • Zo kan u snel en makkelijk de bestelling afronden.
  • Ontvang alle nieuwtjes, of een speciale promo voor uw verjaardag of die van uw gezinsleden!

Ik heb al een La Lorraine profiel


Paswoord vergeten ?

Geen nood, noteer in het vakje hiernaast je e-mail adres. Je krijgt van ons een nieuw paswoord toegestuurd. Dat kan je dan achteraf opnieuw aanpassen bij je profiel gegevens.

Noteer hieronder je e-mail adres, dan sturen we je een nieuw paswoord toe.